ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Aanmelding, inschrijving, toelating

 1. U kunt zich via de website van Soldelsur Taalinstituut of met een e-mail aanmelden voor een cursus. De aanmelding, die via een e-mail wordt bevestigd, verplicht u nog tot niets. Zodra het cursusgeld door Soldelsur Taalinstituut is ontvangen, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving. Vanaf de datum van inschrijving heeft u wettelijk recht op 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze termijn kunt u de inschrijving kosteloos annuleren of doorschuiven naar een later tijdstip. Als u de cursus daarna annuleert of doorschuift, brengt Soldelsur Taalinstituut u € 15,- in rekening als administratiekosten.
 2. Soldelsur Taalinstituut behoudt zich het recht voor om een cursus met open inschrijving bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Als voor een cursus inmiddels het maximaal aantal deelnemers is ingeschreven, is deelname niet meer mogelijk.
 3. Soldelsur Taalinstituut kan voor toelating tot een cursus verlangen dat u een toelatingstoets met goed gevolg aflegt. Actuele informatie hierover vindt u op de website van Soldelsur Taalinstituut.

Cursusgeld: betalingstermijn en restitutie

 1. Het cursusgeld moet uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus door Soldelsur Taalinstituut zijn ontvangen.
 2. Zowel vanaf de dag waarop de cursus begint als bij voortijdige beëindiging van de cursus wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 3. In geval Soldelsur Taalinstituut een cursus moet annuleren, ontvangt u (een deel van) het door u betaalde cursusgeld terug. Hiervoor geldt een termijn van 30 dagen vanaf de annuleringsdatum.

Cursusverloop

 1. Lesdagen en lestijden zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden ten minste 3 dagen voor aanvang van de les via de website en/of e-mail bekend gemaakt.
 2. Privélessen kunnen tot 24 uur voor de les door de cursist worden afgezegd, daarna wordt de les in rekening gebracht. Een tijdig afgezegde privéles kan binnen een termijn van 1 maand worden ingehaald.
 3. Het is niet mogelijk om gemiste groepslessen in te halen. Wanneer u staat ingeschreven maar de cursus of een aantal lessen niet volgt, behoudt u wel toegang tot het lesmateriaal op de website van Soldelsur Taalinstituut.
 4. Aan het einde van de cursus kunt op verzoek een certificaat van deelname ontvangen. Op dit certificaat staat het niveau van het Europees Referentiekader vermeld dat u hebt bereikt wanneer u de taalhandelingen kunt uitvoeren die in de handleiding van de cursus staan vermeld. Indien u meer dan 2 lessen niet hebt bijgewoond, wordt geen certificaat verstrekt. De docent kan hier naar eigen inzicht een uitzondering op maken, bijvoorbeeld als u door middel van een extra opdracht hebt aangetoond de stof te beheersen die is behandeld tijdens de gemiste les.
 5. Tijdens de cursus kan een docent van Soldelsur Taalinstituut een groepsfoto maken die vervolgens op de website van Soldelsur Taalinstituut kan worden geplaatst. U kunt uw medewerking hieraan weigeren.

Klachten

 1. Indien u een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk sturen aan Soldelsur Taalinstituut, t.a.v. mevr. N.P. Valdivia Suclla, Van Aerssenstraat 300, 2582 JZ Den Haag. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Soldelsur Taalinstituut streeft er naar binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk te reageren. Indien meer tijd nodig is om uw klacht te onderzoeken, wordt u dit binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht medegedeeld.
 2. Nadat u de reactie van Soldelsur Taalinstituut op uw klacht heeft ontvangen, kunt u hierop nog reageren. Soldelsur Taalinstituut zal u vervolgens binnen 4 weken een nadere schriftelijke reactie sturen.
 3. Als uw klacht dan nog niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij mevrouw P. Delhez te Zoetermeer, als MfN-registermediator verbonden aan het Mediators Collectief (telefoon 0900-6334286, info@mediatorscollectief.nl), of bij de daartoe bevoegde rechterlijke instantie. De uitspraak van de onafhankelijke derde zal voor Soldelsur Taalinstituut bindend zijn.
 4. Uw klacht wordt gedurende ten minste 1 jaar door Soldelsur Taalinstituut bewaard.

Vertrouwelijkheid

 1. Soldelsur Taalinstituut zal alle informatie die door cursisten wordt verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Eigendomsrechten Soldelsur Taalinstituut

 1. Het copyright en eigendomsrecht van door Soldelsur Taalinstituut ontwikkeld lesmateriaal berust bij Soldelsur Taalinstituut. Behalve voor eigen gebruik door de cursist die voor de betreffende cursus staat ingeschreven mag het materiaal niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soldelsur Taalinstituut.
 2. Het woordmerk ‘Soldelsur‘ is gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom en mag zonder voorafgaande toestemming van Soldelsur Taalinstituut niet worden gehanteerd.

Januari 2018

Share this